Accessibility tools

Sulje

Usein kysytyt kysymykset | FAQ

Apurahan hakijaa ja saajaa askarruttavat monet kysymykset. Lue täältä vastauksia ja vinkkejä yleisimpiin kysymyksiin. | Whether you are a grant applicant or a grant recipient, you might have some questions about the process. You can read the answers to the most common questions here.

 • Kuka voi hakea apurahaa OLVI-säätiöltä? | Who can apply for a grant from the OLVI Foundation?

  Apurahaa voi hakea:

  • henkilö yksin/ yksityishenkilö (esim. haetun toiminnan toteuttaja, koordinoija)
  • useammasta henkilöstä koostuva työryhmä
  • yhteisö (esim. yleishyödyllinen yhdistys tai osuuskunta)

  Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta rahastoon sekä tarvittaessa eri viranomaisille esim. eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin.

  ________________________________________________________________________

  The grants are available to:

  • a private individual or a person responsible for the coordination or the implementation of a project
  • a working group consisting of multiple persons
  • a collective (e.g. a non-profit association or a cooperative)
  • You cannot apply for a grant on behalf of another person. When applying for a grant on behalf of a working group, the application form should be filled with the details of the person in charge of the group. The person in charge is also responsible for any awarded grants and, if necessary, is in contact with different authorities (e.g. The Farmers’ Social Insurance Institution (Mela) or the tax authorities).
 • Mihin tarkoitukseen apurahaa voi hakea? | For what purposes are the grants awarded to?

  Sääntöjensä mukaan OLVI-säätiö avustaa:
  * lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa,
  * lahjakkaiden nuorten opintoja (opiskelija ei voi hakea itselle yksittäistä avustusta/stipendiä, vaan stipendit jaetaan oppilaitosten kautta),
  * parantaa jatko-opintojen edellytyksiä,
  * avustaa kotiseututyötä sekä
  * tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

  Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketeollisuuden, kala- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta. Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

  OLVI-säätiö on avoin monenlaisille hankkeille ja erityisesti sille, mitä yhteistä hyvää hankkeilla saadaan aikaan! Arvioinnin kärkenä: avustuskohteen tulee olla säätiön sääntöjen mukainen ja merkityksellinen.

  Hakijan tulee aina kuvata ja perustella, miten kohde /toiminta, johon apurahaa haetaan, liittyy OLVI-säätiön sääntöjen mukaisiin kohteisiin.

  Vuoden 2024 hakemuksissa OLVI-säätiö kiinnittää erityishuomiota seuraaviin aiheisiin:

  • ekologinen kestävyys (sis. luonnonvarat, hiilensidonta, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ja näiden kautta vaikutus kala- ja maatalouteen sekä elintarviketuotantoon)
  • reilu digimaailma (teknologian ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet niin ympäristön kuin yksilönkin kannalta: digivihreä siirtymä, oppiminen, terveys)
  • hyvinvointi ja osallisuus (koskettaa laajasti lapsia ja vanhuksia, syrjäytymisen ehkäiseminen)

  Avustuskohteiden valinnassa erityishuomio kiinnitetään lisäksi aiheisiin:

  • demografinen muutos: senioriväestön määrä kasvaa,
  • kiertotalouden tuomat mahdollisuudet,
  • työperäisen maahanmuuton tuomat mahdollisuudet.

  ____________________________________________________________________________

  As per the foundation bylaws, the OLVI Foundation awards grants for the following purposes:

  • to support the activities for the benefit of the youth and the elderly
  • To support talented children and young people in the form of scholarships. Please note, that students cannot apply for an individual scholarship, as the scholarships are distributed through educational institutions.
  • for academic research and postgraduate studies
  • for local community work (associations, projects and events in the Eastern Finland region)
  • To support the development of the utilization of natural resources, and the development of the food industry (including the fishing industry and agriculture).  The OLVI Foundation supports a wide range of different projects, and is especially excited about the common good that can be achieved through them. One of the most important things to keep in mind when applying for a grant: the purpose of the applied grant must be in accordance with the Olvi Foundation’s bylaws, and it should be socially relevant.The applicant is expected to describe how the project or the activity, for which the grant is applied for, relates to the rules of the OLVI Foundation.
  • The grants to support the activities for the youth and the elderly, as well as scholarships for the talented young students, are awarded on a discretionary basis, based on the filled application. This also applies to the grant applications local community work, as well as applications regarding the development of the utilization of natural resources, the food industry, the fishing industry and agriculture. The scholarships for scientific work are primarily awarded for doctoral thesis research in Finnish universities.
 • Väitöskirjatyöskentelijän vinkit | Tips for working on your doctoral thesis

  OLVI-säätiön apuraha väitöskirjatyöskentelyyn (ei Post Doc)                     

  Tieteen apurahoja myönnetään kaikille tieteen aloille, ei ainoastaan OLVI-säätiön sääntöjen rajaamiin kohteisiin. Pääpaino valintatilanteissa on kuitenkin säädekirjan rajaamissa kohteissa.
  Tieteen apurahaa pääasiassa väitöskirjatyöskentelyyn voi hakea koko Suomen alueelta (vain Suomen yliopistot, ei ulkomailla tehtäviin tutkimuksiin).

  • Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa nuoren lahjakkaan opiskelijan väitöskirjatyöskentelyn aloittaminen. Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 15-20 % työajasta, n. 1 pv/vko).
  • Työskentelyapuraha on rahoitus, jonka OLVI-säätiö myöntää väitöskirjatyöntekijälle elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Apurahan suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta maksimissaan 20.000 euroon.
  • Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksen kohdassa ”Hankkeen arvioitu kesto” työskentelyaika, jonka hän työskentelee juuri OLVI-säätiön apurahan turvin (ei koko hankkeen kestoa). Hakija vastaa siitä, että ilmoittaa työskentelyajan oikein.
  • Arvioidut käyttöajat OLVI-säätiö apurahalle väitöskirjatyöskentelyssä :
   * 5000 euroa tai alle = alle 4 kk työskentely
   * yli 5000 euroa = vähintään 4 kk kestoiseen työskentelyyn
   * säätiön maksimimyöntö 20 000 euroa = n. 9 kk
  • OLVI-säätiö on linjannut, että osan apurahasta voi käyttää tutkimuksen kuluihin ja/tai matkakuluihin.
  • Hakijan tulee huomioida, että OLVI-säätiö on velvollinen ilmoittamaan apurahan myönnöstä ja sen käytön aloittamisesta viranomaisille. Huom. mm. eläkevakuutusmaksu, mikä apurahansaajan tulee itse maksaa Melalle saamastaan apurahasta. Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan kotisivuilta www.mela.fi.
  • OLVI-säätiöllä ei ole käytössä yliopistokorvausta, vaan säätiö myöntää vain työskentelyapurahaa.
  • Säätiö maksaa työskentelyapurahan suoraan hakijan omalle pankkitilille. Henkilökohtaista työskentelyapurahaa ei voi kierrättää yliopiston tilien kautta eikä apurahatutkija siten ole työsuhteessa yliopistoon.
  • Väitöskirjatyö tulee valita aina väitöskirjatyö -kategoriaan (VÄI), vaikka aihe olisi esim. vanhukset tai lapset.
  • Hakijan tulee lisäksi kuvata, miten hakija katso hakemuksen aiheen liittyvän OLVI-säätiön apurahakohteisiin.
  • Muutokset työskentelyaikaan voi nyt ilmoittaa itse Melan asiointipalvelussa.

  Säätiöllä ei ole mahdollisuutta tukea mittavia tieteellisiä/lääketieteellisiä tutkimuksia (Post Doc).

  ________________________________________________________________________________

  The OLVI Foundation’s grant for working on a doctoral thesis (not for Post Doc work)

   The scientific grants are awarded to all branches of science, and they are not limited by the OLVI Foundation’s bylaws stated above. However, the main emphasis in the selection process is on the subjects that are in accordance with the foundation’s bylaws.

  The grant for doctoral thesis can be applied for throughout Finland (only Finnish universities; not for research abroad).

  • The purpose of the grant is to enable a young talented graduate student to start working on the doctoral thesis. Receiving another working grant or employment at the same time is not allowed. However, teaching work during the grant period is allowed if it covers a maximum of 15-20% of working time (approx. 1 day / week).
  • An employment grant is funding provided by the OLVI Foundation to a dissertation worker for the cost of living for a specified period of a time. The amount of the grant can vary from a few hundred euros to a maximum of 20,000 euros.
  • In the “Estimated duration of the project” section of the application, the applicant must indicate the working time they will spend working on the project with the OLVI Foundation grant (not the total duration of the project). The applicant is responsible for indicating the working time correctly.
  • Estimated working hours for the OLVI Foundation grant for dissertation work:
   • 5000 euros or less = less than 4 months of work
   • more than 5000 euros = for work lasting at least 4 months
   • maximum grant of the foundation 20,000 euros = approx. 9 months
  • The OLVI Foundation has stated that part of the grant may be used for research and / or travel expenses.
  • The applicant should note that the OLVI Foundation is obliged to notify the authorities about the awarded grant and the start of its use. The grant recipient must pay the pension insurance for the grant they have received. The pension insurance must be paid to The Farmers’ Social Insurance Institution (Mela). For more detailed information about the social security for grant and scholarship recipients, please visit; www.mela.fi/en/
  • The OLVI Foundation awards working grants only.
  • The Foundation pays the working grant directly to the applicant’s own bank account. Personal work grants cannot be circulated through the university’s accounts, and the researcher is therefore not employed by the university.
  • When filling the application form: the dissertation work must always be placed in the dissertation category (väitöskirjatyö, VÄI), even if the topic is, for example, the elderly or children.
  • The applicant must also describe how they consider the subject of the application to be related to the subjects listed on the OLVI Foundation’s bylaws.
  • Changes to working hours can now be reported directly to Mela’s transaction service.
  • The OLVI Foundation does not currently have the possibility to support large-scale scientific / medical research (Post Doc).

   

 • Millaisiin tarkoituksiin säätiö ei myönnä avustuksia? | Purposes for which the grants are NOT awarded

  Säätiö ei voi myöntää avustuksia kohteisiin, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia.

  Myöskään vaihto-opiskeluun ulkomailla tai ulkomailla suoritettaviin opintoihin /tutkintoihin ei myönnetä apurahoja. Pro gradu –tutkimukset eivät kuulu säätiön apurahojen piiriin.

  Ei myöskään palkanlisänä, työharjoitteluun, julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille eikä yhteisöille, joiden pääasiallisen toiminta on liiketoiminnan harjoittaminen ja voiton tuottaminen.

  OLVI-säätiö ei myöskään voi tukea vähävaraisia yksityishenkilöitä/yksittäisiä opiskelijoita. Tämän kaltainen avustus kuuluu aina yhteiskunnalle. Lahjakkaiden oppilaiden avustukset voivat olla esim. stipendejä, jotka jaetaan oppilaitosten kautta (itselle stipendiä ei voi hakea).

  OLVI-säätiö ei ”sponsoroi”. Esim. yksilöurheilijaa koskevat Logo-näkyvyys ym. yhteistyöpyynnöt tulee lähettää yhtiölle. 

  Taiteellinen työskentely ei kuulu OLVI-säätiön apurahakohteisiin.

  ________________________________________________________________________________

  The Foundation cannot award grants to projects that do not comply with the foundation’s bylaws.

  No grants are awarded for exchange studies abroad or Master’s thesis research.

  Furthermore, no grants are awarded to supplement a person’s wages or salary, for on-the-job training, to public sector institutes and organizations, or to business activities aimed at generating profit.

  The Olvi Foundation cannot support low-income individuals or individual students. The monetary support of low-income individuals belongs to society. The scholarships for talented students are distributed via educational institutions (individual students cannot apply for a scholarship for themselves).

  The Olvi Foundation does not “sponsor”. For example, Logo visibility and other requests for cooperation concerning an individual athlete must be sent to the company.

   

 • Lähden ulkomaille opiskelemaan, voinko hakea apurahaa? | I am going to study abroad. Can I apply for a grant?

  Apurahoja ei myönnetä opiskeluun ulkomailla tai vaihto-opiskeluun. Pro gradu -tutkimukseen ei myönnetä apurahoja.

  Opiskelija ei voi hakea itselle yksittäistä avustusta/stipendiä, vaan stipendit jaetaan oppilaitosten kautta (ei ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun).

  ________________________________________________________________________________

  Grants are not awarded for studies abroad or for a student exchange. In addition, grants are not awarded for Master’s Thesis research.

  Individual students cannot apply for a scholarship for themselves, as the scholarships are distributed via educational institutions.

 • Minkä suuruisia OLVI-säätiön apurahat ovat? | What are the amounts of the OLVI Foundation’s grants?

  Apurahan suuruus vaihtelee kohteen ja tarkoituksen budjetin mukaan. Säätiö voi myöntää myös osasumman hakijan toiveesta tai rahoittaa hankkeesta vain tietyn osan (esim. vain sääntöjensä piiriin kuuluvan toiminnan).
  Väitöskirjatyöskentelyyn myönnetty summa on enimmillään 20.000 euroa. (Summan voi saada kerran, tai myönnetyn summan ollessa pienempi, myöntöjä aina siihen asti kun 20.000 euron summa täyttyy.)

  ________________________________________________________________________________

  The amount of the grant varies depending on the budget and the purpose for which the grant is applied. The Foundation may in some cases award a part of the requested amount or finance only a certain part of the project (eg. only the activities that are in accordance to its rules).

  The maximum amount awarded for dissertation work is 20,000 euros. (The maximum amount can be awarded once, or, if the awarded amount is lower, until the amount of 20,000 euros is met.)

 • Hakuaika päättyi eilen, voiko jättää vielä hakemukseni? | The application period ended yesterday. Can I still submit my application?

  Huolellisesti täytetty hakemus liitteineen tulee jättää määräaikaan mennessä. Hakemusta ei voi muokata tai täydentää enää hakemuksen lähettämisen jälkeen. Apurahahakujärjestelmä sulkeutuu automaattisesti ilmoitettuna ajankohtana. Hakijan tulee varautua mahdollisiin teknisiin ongelmiin esim. verkossa, varaamalla hakemuksen jättämiseen riittävästi aikaa.

  OLVI-säätiö ei ota vastaan hakemuksia määräajan päättymisen jälkeen.

  ________________________________________________________________________________

  A carefully filled application with all the required attachments must be submitted by the deadline. The application can no longer be modified or supplemented after the application has been submitted. The grant application system will close automatically at the specified time. The applicant must be prepared for possible technical problems.

  The OLVI Foundation does not accept applications that are submitted after the deadline.

 • Milloin ja miten säätiö ilmoittaa apurahapäätöksistään? | When and how will the foundation announce the decisions on the awarded grants?

  OLVI-säätiö ilmoittaa apurahapäätökset sähköisen apurahajärjestelmän kautta (päätöksistä ei voi tiedustella puhelimitse*).

  Keväthaun (1.1. – 31.3.) päätökset ilmoitetaan kesäkuussa ja syyshaun (1.7. – 30.9.) päätökset ilmoitetaan joulukuussa.

  * GDPR-tietoturva-asetus

  _______________________________________________________________________________

  All decisions are communicated to the recipients through the online grant system. Information concerning awarded grants will not be given over the telephone *.

  OLVI Foundation has two application periods annually:

  • Spring applications from 1 January to 31 March
  • Autumn applications from 1 July to 30 September.

  The decisions for the spring application period are announced in June and for the autumn application period in December.

  * General Data Protection Regulation

 • Milloin apuraha maksetaan? Voinko tehdä maksusuunnitelman pidemmälle ajanjaksolle? | When will the grant be paid? Can I make a payment plan for a longer period of a time?

  On ensiarvoisen tärkeää, että apurahan saaja jättää säätiölle maksusuunnitelman myönnetyn apurahan käytöstä kokonaisuudessaan mahdollisimman pian myönteisen apurahapäätöksen saatuaan, kuitenkin viimeistään määräaikaan mennessä.

  Apurahaa ei voi maksaa ilman vahvistettua maksusuunnitelmaa. Hyväksytysti täytettyjen ja vahvistettujen maksusuunnitelmien apurahasummat maksetaan kunkin kuun 15. päivä.

  Apurahaa ei tarvitse nostaa kerralla, vaan maksusuunnitelman voi laatia useammalle kuukaudelle (vuodelle) arvioidun tarpeen mukaan.

  ________________________________________________________________________________

  It important that the grant recipient submits to the Foundation a payment plan for the full use of the grant as soon as possible after receiving a positive grant decision, but no later than the issued deadline.

  The grant cannot be paid to the recipient without a confirmed payment plan. Grant amounts for appropriately completed and approved payment plans will be paid on the 15th of each month.

  It is not necessary to withdraw the full amount of the grant at once, but a payment plan can be prepared for the duration of several months (or years) according to the individual needs.

 • Voinko lähettää hakemukset ja/tai liitteet postissa? | Can I send applications and / or attachments by mail?

  OLVI-säätiön apuraha-anomusprosessi etenee alusta loppuun sähköisenä. Näin ollen hakemus (liitteineen) tehdään verkkoportaalissa. Verkkoportaali tarjoaa  GDPR*:n mukaisen henkilötietosuojan. Hakemukseen voi liittää pdf- tai kuvatiedostoja. Huomioitavaa: Kun hakemus on lähetetty säätiölle, sitä ei enää voi täydentää tai muokata.

  * General Data Protection Regulation

  ________________________________________________________________________________

  The Olvi Foundation’s grant application process proceeds electronically. Therefore, the Olvi Foundation only accepts applications through its online service. The application system utilises a secure HTTPS connection. The applicant must register as a user of the online service. The grant application shall be filled in, saved and submitted in accordance with the instructions. The web portal offers GDPR* compliant Privacy Policy. PDF or image files can be attached to the application. Please note: Once an application has been sent to the Foundation, it can no longer be modified.

  * General Data Protection Regulation

 • Miten menetellä suosituspyyntöjen kanssa? Miten liitän suosituksen hakemukseeni? | How to proceed with requests for recommendations? How do I attach a recommendation to my application?

  Apurahanhakijan tulee jättää lausuntopyyntö suosittelijalle apurahajärjestelmän kautta. Hakemuksen teon yhteydessä hakija tallentaa suosittelijan yhteystiedot (sähköposti/puhelinnumero) järjestelmään.

  Kun hakemus on valmis ja hakija lähettää sen säätiölle, lausuntopyyntö ohjeineen lähtee suosittelijan sähköpostiin samalla hetkellä. Lausunto tallentuu hakemukseen. Jos hakijalla on jo valmiina erillinen suosituskirje, hakija voi lisätä sen hakemuksen liitteeksi.

  Suosittelijalla on hakuajan päättymisen jälkeen 14 vrk aikaa jättää suositus. Lausunto on hyvä jättää mahdollisimman pian.

  HUOMIOITAVAA!
  Lausuntopyynnöt saapuvat lausunnon antajille osoitteesta: [email protected].
  Mikäli lausuntopyyntö ei saavu samaan hetkeen hakemuksen lähettämisen kanssa, apurahan hakijan tulee pyytää lausunnon antajaa tarkastamaan sähköpostin roskapostilaatikko. Vastaanottajayhteisön tiukka tietoturva saattaa siirtää tämän tyyppiset lähettäjäosoitteet roskapostiin tai pysäyttää ne jopa palomuuriin.

  ________________________________________________________________________________

  The grant applicant must submit a request for a recommendation to the referee through the grant system. When filling in an application, the applicant will need to save the contact details (e-mail / telephone number) of the referee in the system.

  When the application is complete and the applicant sends it to the Foundation, the request for a recommendation with instructions will be sent to the referee’s e-mail. The recommendation statement is saved in the application as an attachment. If the applicant already has a separate letter of recommendation, the applicant may attach it to the application.

  The referee has 14 days after the end of the application period to submit a recommendation.

  Please note:

  Requests for recommendation are sent to referees at: [email protected].

  If the request for a recommendation does not arrive at the same time as the application is sent, the grant applicant must ask the referee to check the email spam box.

  Strict email security may mark the emails from these types of sender addresses as spam.

  When the application is sent to the foundation, an e-mail is also sent to the person giving the recommendation. The grant applicant must ensure that the person providing the opinion is informed of the request for a recommendation.

   

 • Milloin loppuselvitys apurahan käytöstä tulee jättää OLVI-säätiölle? | When should the final report on the use of the grant be submitted to the OLVI Foundation?

  Mahdollisimman pian hankkeen valmistuttua ja/tai kun apuraha on käytetty kokonaisuudessaan (viimeistään vuoden sisällä).

  _______________________________________________________________________________

  As soon as possible after the completion of the project and / or when the grant has been used in full (within one year of the date of grant at the latest).

 • Tuleeko kuitit liittää loppuraporttiin? | Should receipts be attached to the final report?

  Kuitteja ei tarvitse liittää loppuraporttiin, kuluerittelyn pääkohdat riittävät.

  Apurahan saajan kannattaa panostaa myös loppuraporttiin ja mm. kertoa, mitä yhteistä hyvää hankkeella saavutettiin ja/tai millainen merkitys toteutetulla toimella oli.

  ________________________________________________________________________________

  Receipts are not needed as an attachment to the final report, the main points of the cost breakdown are sufficient.

  The grant recipient should invest in the final report, for example, by stating what common good the project achieved and / or what significance the action had.

 • Jos työskentelen OLVI-säätiön apurahan turvin, karttuuko työeläkkeeni? Minkä verovuoden tuloa apuraha on? | Will my earnings-related pension accrue while I work on a grant? What tax-year income is the grant?

  Kyllä, apurahansaajan työeläketurva karttuu MYEL-eläkelain mukaan. Lue ohjeet Melan sivuilta.

   Apuraha on sen verovuoden tuloa, jona se maksetaan.

  ________________________________________________________________________________

  Yes, the grant recipient’s earnings-related pension security accrues according to the MYEL Pension Act. For more information, visit; www.mela.fi/en/

  The grant is the income for the tax-year during which it is paid.

  The Foundation will provide Mela with information on grants and scholarships falling into the scope of statutory social security. If you do not have a password for the system yet, register as a new user first.

  Recipients of grants and scholarships residing in Finland have the obligation to obtain insurance from the Farmers’ Social Insurance Institution (Mela) when they have received a grant or scholarship from Finland that is used to fund a minimum of four months’ work in Finland at a time.

   

 • Sain OLVI-säätiöltä apurahaa viime vuonna, voinko hakea uudelleen? | I received a grant from the OLVI Foundation last year, Can I apply again?

  Apurahat ovat pääsääntöisesti kertaluonteisia, mutta säätiö voi olla mukana myös jatkohankkeissa.

  Väitöskirjatyöskentelyyn apurahaa on mahdollista saada vain kerran maksimisumman 20.000 euroa /tai kunnes maksimisumma on ns. täynnä.

  ________________________________________________________________________________

  Grants are generally non-recurring, but the foundation may also be involved in follow-up projects.

  It is possible to receive a grant for dissertation work only once for a maximum amount of  20,000 euros or until the maximum amount is full.

 • Onko apurahalla vanhentumisaika? | Does the grant have an expiration date?

  Kyllä, apurahalla on vanhentumisaika. Myönnetty apurahasumma, jolle OLVI-säätiö ei ole saanut hakijalta maksusuunnitelmaa, vanhenee Suomen lainsäädännössä olevan yleisen yksityisoikeudellisia saatavia koskevan vanhentumisajan kuluessa.

  Myönnettyyn apurahaan sovelletaan yleistä kolmen (3) vuoden vanhentumisaikaa.

  ________________________________________________________________________________

  Yes, the grant has an expiration date. The amount of the grant, for which the Olvi Foundation has not received a payment plan from the applicant, expires within the general limitation period for claims under private law in Finnish law.

  A general limitation period of three (3) years applies to the awarded grant.

 • Miten voin perua apurahahakemukseni OLVI-säätiölle? | How can I cancel my grant application?

  Kun hakemus on lähetetty OLVI-säätiölle, hakemuksen voi perua vain lähettämällä viestin apurahajärjestelmän kautta. Näin hakija vahvistaa olevansa juuri se henkilö tai taho, joka haluaa hakemuksen perua.

  ______________________________________________________________________________

  Once an application has been sent to the OLVI Foundation, the application can only be cancelled by sending a message through the online grant portal. In this way, the applicant confirms that she or he is the person or the party that wishes to withdraw the application.

   

 • Millä alueella OLVI-säätiö toimii? | In what region does the OLVI Foundation operate?

  OLVI-säätiön toiminta-alue on Itä-Suomi.

  OLVI-säätiö myöntää säätöjensä mukaiseen toimintaan apurahoja pääsääntöisesti toimialueelleen Itä-Suomen alueelle.
  Säätiö voi olla mahdollisuuksiensa mukaan mukana myös valtakunnallisissa hankkeissa. Tällöin hankkeella tulee olla valtakunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä.

  ________________________________________________________________________________

  The OLVI Foundation’s area of ​​operation is Eastern Finland.

  The Olvi Foundation awards grants for activities in accordance with its bylaws, mainly to the region of Eastern Finland.

  The Foundation may also be involved in national projects. In this case, the project must have a national impact and relevance.

 • Kohteeni ei sovi OLVI-säätiön sääntöihin, mistä muualta voin hakea apurahaa? | My subject does not comply with the OLVI Foundation rules. Where else can I apply for a grant?

  Rahoitusinfoa mm.

  Aurora-tietokanta  (Kattava tieteen ja taiteen rahoitustietokanta)

  Osuma-tietokannan rahoitusinfo  (Tietoa monenlaisesta hankerahoituksesta)

  Ylä-Savon Veturi ry (Ylä-Savon Veturi ry voi rahoittaa yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kehittämis- ja investointihankkeita sekä toteuttaa omia kehittämishankkeita toimialueellaan. Myös mikro- ja pk-yritysten perustamis- ja investointitukien rahoittaminen.)

  Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto jakaa OLVI-säätiön tuella avustuksia kotiseututyön kohteisiin Pohjois-Savon alueella.

  Suomalaisia apurahasäätiöitä

  ________________________________________________________________________________

  More information about grants:

  Aurora Database (Comprehensive Science and Arts Finance Database)

  Osuma database / financing information (Information on various project financing)

  Ylä-Savon Veturi ry (Ylä-Savon Veturi ry can finance development and investment projects of associations and other non-profit organizations and implement its own development projects in its area of ​​operation. Also financing start-up and investment subsidies for micro and SMEs.)

   

  Pohjois-Savon kotiseutuyhdistyksen liitto (distributes grants for local community work in the Pohjois-Savo region with the support of the OLVI Foundation.)

  Finnish grant foundations: saatiotrahastot.fi

   

 • Kuuluuko seurantalojen kunnostus OLVI-säätiön avustusten piiriin? Entä kyläkirjojen kirjoittaminen?

  OLVI-säätiö ei myönnä avustuksia seurantalojen kunnostuksiin. Avustusta sen sijaan voi hakea mm. Suomen Kotiseutuliiton kautta.

  Seurantalojen korjausavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista.

  Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

  Korjausavustuksen hakeminen ja käyttö >www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

  Kyläkirjat?  OLVI-säätiö ei myönnä tukea myöskään kyläkirjojen kirjoittamiseen, vaan myöntää vuosittain mittavan toimintatuen Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitolle, joka puolestaan kanavoi tukea kotiseututyöhön Pohjois-Savossa. Lue lisää > OLVI-säätiön tuen jakaminen

   

   

 • How to apply for a grant?

  According to its bylaws, the OLVI Foundation gives out awards and grants to support activities for the youth and the elderly, study opportunities for talented young people, and local community work, as well as to promote the development of the utilisation of natural resources, food economy, fishery and agriculture.

  Purposes

  Grants to support activities for the youth and the elderly, as well as study grants for talented young people, are awarded on the basis of applications at the Foundation’s discretion. This also applies to applications for local community work, as well as the promotion of the utilisation of natural resources, food economy, fishery and agriculture. Scholarships for scientific work are primarily given for doctoral thesis research in Finnish universities.

  Purposes for which grants are NOT given: No grants are given for exchange studies abroad or Master’s thesis research. Neither are grants given to supplement a person’s wages or salary, for on-the-job training, to public sector entities and organisations, or to business activities aimed at generating profit.

  Application

  OLVI Foundation only accepts applications through its online service. The application system utilises a secure HTTPS connection.

  The applicant must register as a user of the online service. The grant application shall be filled in, saved and submitted in accordance with the instructions.

  Applications shall be accompanied by an abstract of the research or project plan (2 pages), a CV or similar, any recommendations, a cost assessment and a funding plan that must indicate whether the applicant is applying for grants from any other sources. File attachments must be in PDF or JPG format, maximum size 2 megabytes.

  An organisation’s application shall be accompanied by a copy of the previous year’s operating report, financial statements and auditor’s report. File attachments must be in PDF or JPG format.

  Reporting The recipient of an award or grant must report on the outcome or progress of the project within one year of the date of grant.

  Schedule

  Olvi Foundation has two application periods annually:

  ·        Spring applications from 1 January to 31 March

  ·        Autumn applications from 1 July to 30 September.

  The Board of Directors of the Foundation makes a decision on awards in June (spring applications) and in December (autumn applications). All decisions are communicated to the recipients through the online grant system. Information concerning awards granted will not be given over the telephone.

  Social security for grant recipients

  Recipients of grants and scholarships resident in Finland have the obligation to obtain insurance from the Farmers’ Social Insurance Institution (Mela) when they have received a grant or scholarship from Finland that is used to fund a minimum of four months’ work in Finland at a time.

  More information about social security for grant and scholarship recipients is available at www.mela.fi/en/

  The Foundation will provide Mela with information on grants and scholarships falling into the scope of statutory social security. If you do not have a password for the system yet, register as a new user first.