Accessibility tools

Sulje

Hallinto, hallitus ja lähipiiri

Lue lisää

Hallinto

Säätiön toiminnan ja sen varallisuuden huolellisen hoidon päämäärä on yksinomaan säätiön tarkoituksen toteuttaminen.

OLVI-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii kollektiivisesti siitä, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja siitä, että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu.

OLVI-säätiön hallintotapa perustuu säätiölakiin (487/2015), OLVI-säätiön sääntöihin, tilinpäätöksen laatimista koskevaan ohjeistukseen sekä säätiöiden hyvää hallintotapaa koskeviin ohjeistuksiin: Säätiön hyvä hallinto ja Hyvä säätiötapa sekä PRH:n Huolellisuusvelvollisuus säätiöissä -ohjeistukseen.

OLVI-säätiön säännöt on uudistettu vastaamaan nykyaikaa. Säätiön strategia- ja hallintoprosessit ovat säätiölain (487/2015) ja sääntöjen mukaiset.

Huolellisuus- ja aktiivisuusvelvollisuus konkretisoituu OLVI-säätiön hallinnon menettelytavoissa:

1) ehdoton sitoutuminen säätiön sääntöihin kirjoitetun tarkoituksen toteuttamiseen
2) lain ja säätiön sääntöjen noudattaminen
3) aktiivinen perehtyminen tehtävän edellyttämiin tietoihin
4) riittävä tiedonjako
5) vastuun tiedostaminen
6) oman toiminnan arvioiminen
7) tehtävien aktiivinen ja tehokas hoitaminen
8) muutoksiin reagointi ja niiden vaatimien toimien aktiivinen suorittaminen
9) suunnitelmallisuus
10) riskienhallinta
11) sisäisen valvonnan järjestäminen
12) toiminnan periaatteista ja ohjeista päättäminen
13) ohjeiden dokumentointi, niiden seuranta ja arviointi

OLVI-säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.

Hallitus

OLVI-säätiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 72 vuotta.

OLVI-säätiön hallitus 2024

  • Lasse Aho, vuorineuvos, puheenjohtaja
  • Timo Hortling, kehityspäällikkö, varapuheenjohtaja
  • Minna Aronen, tuotantojohtaja, jäsen
  • Jari Kääriäinen, asianajaja, varatuomari, jäsen
  • Juho Nummela, toimitusjohtaja, jäsen
  • Pasi Tolonen, rehtori, jäsen

OLVI-säätiön asiamies

OLVI-säätiön asiamies on Mervi Toivainen.

Tilintarkastaja

Säätiön tilintarkastaja: Sys Audit Oy, (tilintarkastusyhteisö), päävastuullinen tilintarkastaja Timo Filipoff, HT

Lähipiiri

OLVI-säätiön lähipiiriin kuuluvat OLVI-säätiön hallituksen jäsenet, asiamies ja tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt.

Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Olvi Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, heidän perheenjäsenet sekä heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt.

> Säätiön lähipiiriohje

Tietoturva

OLVI-säätiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen; sekä on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
GDPR-sääntelyn mukaisesti säätiö on tehnyt myös tietoturva- ja riskikartoituksen sekä kirjannut käsittelytoimet henkilötietokäsittelyprosesseistaan.

Säätiön tietosuoja- ja rekisteriselosteet:
1) Apurahan hakijat ja apurahan saajat 
2) Hallintoon osallistuvat henkilöt (hallitus, asiamies) 
3) Lähipiiri

KATRE-ilmoituksissa noudatetaan GDPR-sääntelyn mukaista ohjeistusta henkilötietojen käsittelyssä.

4) Tietosuoja- ja rekisteriseloste