Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 2.1.2019

OLVI-säätiöltä kolme miljoonaa euroa alueen hyvinvointiin

OLVI-säätiön vuoden 2018 toiminnasta välittyi säätiön perustajien E.W. ja Hedwig Åbergin vahva tahtotila kotiseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi.

OLVI-säätiön merkittävimmät avustukset vuonna 2018 tähtäävät erityisesti säätiön toiminta-alueen eli Itä-Suomen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä pito- ja vetovoiman lisääntymiseen. Säätiön panos alueen vetovoimatyöhön konkretisoituu mittavina tukina hankkeisiin, jotka keskittyvät tärkeiden osaamiskapasiteettien rakentamiseen jo varhaisvaiheen koulutuksessa ja kasvatuksessa kestävän ja alueelle sopivan kehityksen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että nuoret työllistyvät tulevaisuudessa huippuosaajina alueen yrityksiin tai luovat uutta yrittäjyyden kautta, perustavat perheensä ja rakentavat elämänsä kotiseudulle.

Vuonna 2018 OLVI-säätiö vastaanotti 1099 hakemusta, joista 161 hakemukselle myönnettiin apurahaa. Kuluneen vuoden kevät- ja syyshakujen myönnöt olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi säätiö tuki veteraanitoimintaa 200 000 euron summalla. 2018 myönnettyjen apurahojen, avustusten, palkintojen ja stipendien yhteissumma nousi kolmeen miljoonaan euroon.

Suurimmat yksittäiset sääntöjen mukaiset avustuskohteet vuonna 2018:

Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys –hanke on merkittävä avaus biotalouden opetuksen kehittämisessä Pohjois-Savossa. OLVI-säätiö myönsi syyshaussa Maaseutuammattiin ry:n koordinoimaan koulutuksen nelivuotiseen pilottihankkeeseen 530 000 euroa. Vuonna 2019 alkavan koulutuksen tavoitteena on turvata alueen biotalouden osaaminen ja työvoima tulevaisuudessa sekä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta.

OLVI-säätiö myönsi syyshaussa ProAgria Pohjois-Savo ry:n koordinoimaan vuonna 2019 alkavaan Potentiaalisten maitotilojen kehitysura –hankkeeseen 95 000 euroa. Hankkeen potentiaaliset tilat ovat maitotilayrityksiä, joilla on resursseja kehittää toimintaansa edelleen. Hankkeessa rakennetaan maitotilayritysten tarpeet ja lähtökohdat huomioiden toimintamalli kehityspolun rakentamiseksi. Maaseudun autioitumista ehkäisevässä hankkeessa toimijana on myös Osuuskunta ItäMaito.

OLVI-säätiö myönsi keväthaussa Savonia-ammattikorkeakoulun varainhankintaan 300 000 euroa. Nuorten opintomahdollisuuksien edelleen kehittäminen Savonia AMK:n selkeän strategian puitteissa takaa alueelle osaajia, joilla on monialaista ammattitaitoa moniin eritasoisiin tehtäviin ja vahvistaa näin alueen kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Keväthaussa OLVI-säätiö myönsi tukea myös Rajaton Ylä-Savo –hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa osaajien saatavuutta Ylä-Savossa tunnistettujen yritystarpeiden perusteella. Loppuvuodesta 2018 käynnistynyt hanke luo tiivistä yhteistyötä yritysten, nuorten osaajien ja start up –yritysten välillä yläsavolaisten yritysten vetovoimaa ja brändiä hyödyntäen. Ylä-Savon vahvat globaalit yritykset Olvi, Normet, Ponsse, Genelec ja Valio ovat sitoutuneita hankkeeseen. Kolmen vuoden (2019-2021) hankkeen kokonaisbudjetti on 625 000 euroa, josta OLVI-säätiön rahoitusosuus on 120 000 euroa.

OLVI-säätiö on tukenut Yrityskylä Itä-Suomen toimintaa Kuopiossa jo vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2018 uusittu kyläkaveruus jatkuu yhteensä 200 000 euron panostuksella aina vuoteen 2021 saakka. Syksyllä OLVI-säätiö mahdollisti 140 vuotta täyttäneelle Olvi Oyj:lle näkyvän rooliin Yrityskylässä, sillä kylän oppimisympäristöön rakentui pienois-Olvi. Luonnonvarojen käyttö, kiertotalouden teemat, liiketoimintamallit ja tulevaisuuden työelämä ovat integroitu osaksi oppimisympäristön sisältöä.

Vuonna 2017 alkanut Iisalmen kaupungin kaksivuotinen Digiloikka-hanke on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Oppimisessa hyödynnetään digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia. OLVI-säätiö ja A.E. Aminoffin rahasto ovat olleet tukemasa Iisalmen kaupungin tahtotilaa olla digitaalisen opetuksen edelläkävijänä 300 000 euron yhteissummalla. OLVI-säätiön tuki jatkui 100 000 eurolla vuoden 2018 aikana. Iisalmen imago hyvänä asuin-, opiskelu- ja työssäkäyntikaupunkina on selkeä vetovoimatekijä.

Vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan painopiste vuonna 2018 oli veteraanityön tukemisessa sen eri muodoissaan Suur-Savon ja Pohjois-Savon alueella. Säätiö avusti mm. Pohjois-Savon Rintamaveteraanit ry:tä, Sotaveteraaniliiton Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ry:tä, Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry:tä, Sotaveteraaniliiton Suur-Savon piiri ry:tä ja Suur-Savon Rintamaveteraanit ry:tä. Veteraani- ja sotainvalidityötä sekä sotaveteraaneihin, sotainvalideihin ja heidän leskiinsä kohdistuvaa kotiaputyötä tuettiin vuonna 2018 yhteensä yli 200 000 euron summalla. Tämän lisäksi säätiö tukee monelaista vanhusten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa eri toimijoiden kautta.

Kotiseututyö on yksi OLVI-säätiön tärkeistä avustuskohteista. Kotiseututyöhön myönnetyt 70 000 euroa saavuttivat avustuskohteensa Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton kanavoimana. Tuki jatkuu vuonna 2019 saman suuruisena.

Säätiön kotikaupungissa Iisalmessa sijaitsevan Ylä-Savon Kotiseutuyhdistys ry:n hallinnoiman kotiseutumuseon restaurointiin, uudelleen järjestelyyn ja toimintaan myönnettiin yhteensä 95 000 euroa vuodelle 2018. Vuoden 2019 tuki nousee yli 100 000 euroon. Tukea saivat lisäksi useat pienemmät kotiseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämiseen sekä perinnetiedon säilyttämiseen tähtäävät tapahtumat ja hankkeet Itä-Suomen läänissä.

OLVI-säätiö jatkoi Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiön koordinoiman Voimaa vanhemmuuteen -hankkeen tukijana vuonna 2018. Voimaannuttavaan perhetyöhön keskittyvä ja perheiden arjenhallintaa tukeva hanke sai syyshaussa lisärahoitusta (112 000 euroa) Työpari Voimaa Vanhemmuuteen –teemalle vuosille 2019—2021.

Tieteen tuki kohdistui väitöskirjatöihin ja UEF:n lahjoitusprofessuurien rahoittamiseen. OLVI-säätiö myönsi vuonna 2018 yhteensä 459 000 euroa väitöskirjatöihin. Summa jakaantui 43 hakijalle kaikille tieteenaloille koko Suomen alueelle. OLVI-säätiön viisivuotinen tuki yhteensä 1,65 miljoonaa euroa Itä-Suomen yliopiston kaivos-, vesi- ja puualojen professuurien rahoitukseen on päättymässä. Lahjoitetusta summasta riittää tukea edelleen vuosille 2019 ja 2020. Itä-Suomen yliopiston psykiatrian ja päihdepsykiatrian professorin tehtävän tukemiseen on varattu 44 000 euroa vuodessa (vuodet 2018—2022).

Vuoden 2018 aikana OLVI-säätiön mittavat tuet useaan monivuotiseen hankkeeseen jatkuivat, mm. Snellman Lasten kesäyliopistotoiminnan kolmen vuoden tuki vuosina 2018—2020 on 50 000 euroa vuodessa, Itä-Suomen ammattikoulujen Taitaja –kilpailutoimintaa tuetaan 15 000 euron vuosisummalla vuosina 2019—2021 sekä mm. IPK ja PK 37 –junioritoiminnan kehittämiseen on varattu n. 15 000 euron vuosituet vuosille 2018—2020. Lisäksi säätiö oli mukana tukemassa useaa kylä- ja kaupunkikuvaa elävöittävää lasten ja nuorten sekä vahusten kulttuuri-, taide-, musiikki- tai liikuntatapahtumaa sekä monenmuotoista harrastustoimintaa. Pienempien kohteiden saama tuki (500 eur – 3000 eur) nousee yhteensä 250 000 euroon vuonna 2018.

OLVI-säätiön hallitus vuonna 2019

OLVI-säätiön hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan vuonna 2019. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa teollisuusneuvos Heikki Sirviö Helsingistä ja varapuheenjohtajana Timo Hortling Iisalmesta. Muut hallituksen jäsenet ovat emerituspiispa Wille Riekkinen Helsingistä, tuotantojohtaja Minna Aronen Iisalmesta sekä asianajaja ja varatuomari Jari Kääriäinen Iisalmesta. OLVI-säätiön asiamies on Mervi Toivainen.

 

Lisätiedot:

OLVI-säätiö
Olvitie I-IV
74100 Iisalmi
Mervi Toivainen
asiamies
(017) 838 5240

 

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Nämä Åbergin luovuttamat Olvi Oyj:n K-osakkeet ovat tänä päivänä kivijalkana Olvi-säätiön varallisuudelle ja kyvylle maksaa apurahoja. Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja. OLVI-säätiö myöntää apurahoja säätöjensä mukaisiin kohteisiin: lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta, lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt ja stipendit oppilaitosten kautta), nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen, kotiseututyö sekä luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

OLVI-säätiön yhteiseksi hyväksi tekemä työ ja sen jakamat avustukset mahdollistavat tiedon, taidon ja henkisen vaurauden lisääntymisen OLVI-säätiön vaikutusalueella. Säätiö myöntää avustuksia kohteisiin, joilla luodaan lisäarvoa koko yhteiskunnalle lisäämällä osaamista ja hyvinvointia sekä ehkäisemällä syrjäytymistä niin lasten, nuorten kuin vanhustenkin osalta.

www.olvisaatio.fi #olvisäätiö #yhteiseksihyväksi #iisalmi

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…