Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 17.4.2024

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi. Tarkoituksenmukainen kivunhoito on sekä inhimillinen että taloudellinen kysymys: Yksilölle kipu aiheuttaa kärsimystä ja elämänpiirin kaventuessa jopa syrjäytymistä.Pitkittyneen kivun hoito on myös kallista yhteiskunnalle.

OLVI-säätiön Lastenklinikoiden Kummien kautta tukema hanke Kuopion yliopistollisessa sairaalassa edistää lasten kivunhoitoa ja parantaa lapsipotilaiden elämänlaatua.

OLVI-säätiön myöntämä 80 000 euron tuki Kummien hankkeelle auttaa myös kaikista vaikeimmissa hetkissä – perheitä, joissa lapsi on palliatiivisessa hoidossa. Lasten palliatiivinen hoito tarkoittaa oireita lievittävää ja aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun potilaalla on kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus. Hoidon yhtenä merkittävänä tavoitteena on psykososiaalisen tuen palveluiden tarjoaminen potilaalle ja hänen läheisilleen.
Kummit ja OLVI-säätiö ovat tehneet aiemminkin yhteistyötä jakaen yhteistä arvopohjaa lasten hyväksi tehtävän työn merkityksestä.

”Kun lapsi sairastuu, perhe elää haavoittuvassa elämäntilanteessa. Tässäkin elämänvaiheessa voidaan elää merkityksellistä ja syvää elämää. On ensiarvoisen tärkeää, että lapsen ja nuoren elämänlaatua voidaan vaalia ja kärsimystä ennaltaehkäistä ja vähentää. Oikeanlainen hoito ja kivunlievitys kaikin keinoin on ihmisoikeus. Elämä on lahja riippumatta sen pituudesta tai olosuhteista”, toteaa OLVI-säätiön asiamies Mervi Toivainen.

Lastenklinikoiden Kummit kiittää OLVI-säätiötä merkittävän tuen osoituksesta ajankohtaiseen tarpeeseen.

”Myönteinen vaikuttaminen sairaan lapsen ja perheen elämänlaatuun on erittäin tärkeä tavoite. KYSissä toteutettavan hankkeen avulla kehitetään ja mahdollistetaan konkreettisia keinoja kivunhoidon edistämiseksi sekä perheen tukemiseksi hyvin vaikeassa tilanteessa. Lapsen on saatava olla lapsi kaikissa elämäntilanteissa, ja silloin esimerkiksi kotiin tuotettavat palvelut nousevat merkittävään osaan perheiden selviytymisessä. OLVI-säätiön tuki on ajoitukseltaan sekä kohteeltaan todella tärkeä ja vaikuttava”, kommentoi Kummien viestintä- ja markkinointijohtaja Matti Valli.

Konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteita lasten kivunhoidon kehittämiseksi sekä perheiden tukemiseksi

Kivunhoitoa kehitetään KYSissa moniammatillisesti, jotta osaaminen olisi laaja-alaista läpi hoitoketjun. Tällä hetkellä Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS) tulee vuosittain noin 40 uutta pitkittyneestä kivusta kärsivää lapsipotilasta. Kivun pitkittymiseen voivat vaikuttaa monet erilaiset tekijät, kuten neuropsykologiset ongelmat (esim. diagnosoimaton ADHD), psyykkiset tekijät, koulukiusaaminen, perheiden sisäiset ongelmat ja oppimisvaikeudet.

Palliatiivisen hoidon piirissä olevien lasten tilanteet ovat hyvin erilaisia. Tärkeänä tavoitteena hankkeessa on psykososiaalisen tuen palveluiden tarjoaminen potilaan ja hänen läheistensä turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, psyykkisten oireiden helpottamiseksi sekä koherenssin tunteen tukemiseksi läpi palliatiivisen ja saattohoitovaiheen sekä lapsen kuoleman jälkeen.

Lähestyessä elämän loppuvaiheen hoitoa ja lapsen saadessa saattohoitopäätöksen, perheiden tuen tarve on suurta. Valtaosa perheistä toivookin saattohoitoa lapsen kotona. Lapsen on saatava olla lapsi elämän loppuun saakka. Lapsen ja nuoren tulee saada leikkiä, käydä esikoulussa ja osallistua kouluun niin pitkään kuin hän itse kokee jaksavansa. Uusi hanke toimii pilottina palliatiivisen ja kipuhoidossa käyvän lapsen elämänlaadun parantamiseksi. Pyrkimyksenä on, että hankkeen aikana luodut toimintamallit ja käytänteet tuodaan tulosten kautta osaksi sairaalan toimintaa tulevaisuudessa.

Tämän hankkeen tavoitteita ja keinoja:
• Syventää henkilöstön osaamista koulutuksen avulla
• Mahdollistaa näyttöön perustuva PerheSomeBody-koulutus kaikille kiputyöryhmän jäsenille
• Hyödyntää monipuolisesti musiikki- ja taideterapiaa sekä järjestää ohjattua viriketoimintaa kotiin
• Tuoda musiikki- ja taideterapia osaksi kipukuntoutusta ja palliatiivista hoitoa
• Korostaa viriketoiminnan merkitystä lasten palliatiivisessa hoidossa
• Luoda toimintamalli, kuinka varhaiskasvatuksen ammattilaiset osallistuvat palliatiivisessa hoidossa olevien lasten kotihoitoon

Lisätietoja:
(KYS) Maija Raatikainen, p. 040 736 4001,
(Kummit) Matti Valli, [email protected], p. 050 356 3336,
(OLVI-säätiö) Mervi Toivainen, [email protected], p. 050 548 4384

 

Share

Related: Tiedotteet


OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…

OLVI-säätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

23.11.2023

OLVI-säätiö myönsi apurahoja vuonna 2023 yhteensä 2,86 miljoonaa euroa. Apurahapotti jakaantui 204 hakijan kesken säätiön apurahakohteisiin: lapset ja nuoret: 1 004 550 euroa, vanhukset: 659 965 euroa, opintojen…

OLVI Foundation Neurochallenge – Brain health solutions with a national innovation competition

23.11.2023

The OLVI Foundation Neurochallenge innovation competition was organized on November 3-5, 2023, in the heart of the Savonia campus. The event brought together participants from several sectors and areas of expertise. The participants were…