Accessibility tools

Sulje
Tiedotteet | 8.3.2019

Maitotilayrittäjiä ohjataan nyt kehityspolulle

ProAgria Pohjois-Savon Potentiaalisten maitotilojen kehitysura –hanke on saanut 95 000 euron tuen OLVI-säätiöltä. Hankkeen osatoteuttaja ja -rahoittaja on Osuuskunta ItäMaito. Tammikuussa 2019 alkanut pilottihanke kestää 30.6.2020 saakka, ja siinä on mukana 20 maitotilaa.

Potentiaalisten maitotilojen kehitysura –hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti kartoittaa niitä pohjoissavolaisia maitotiloja, joilla on toiminnan lopettamisen sijaan potentiaalia jatkaa toimintaansa. Hanke tunnistaa potentiaalin kasvuun ja kehittymiseen, ja antaa työkaluja jopa tulevaisuuden edelläkävijyyteen.

Pohjois-Savo on maitomaa

Vuonna 2018 Pohjois-Savossa tuotettiin maitoa yhteensä 326,7 (325,3) miljoonaa litraa. Pohjois-Savon osuus koko Suomen maidontuotannosta on 14,3 prosenttia. Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan joulukuussa 2018 maitoa toimitti meijeriin 870 pohjoissavolaista tilaa. Vuotta aiemmin maidontuottajia oli vielä 956. Vuonna 2013 maidontuottajia oli Pohjois-Savossa jopa 1 300. Maidontuotannon kasvun takana ovat muun muassa tuotannon tehostaminen ja maidontuotannon keskittyminen entistä isommille tiloille. Pienillä ja keskisuurilla tiloilla on enemmän haasteita ja epävarmuutta tulevaisuuden suhteen.

Epävarmuus vie uskoa tulevaisuuteen

Maidontuotannon kasvusta huolimatta Maitotilabarometrin (2016) mukaan itäsuomalaisten maidontuottajien tulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet. Vuonna 2012 toteutetussa Maitotilabarometrissa epävarmoja tai lähivuosina lopettavia maitotilayrityksiä oli 36 prosenttia, mutta vuonna 2016 epävarmoja tiloja oli jo lähes 45 prosenttia.

Maitotilayrittäjän tulevaisuuden näkymiin epävarmuutta tuo mm. maidon hintavaihteluista johtuva taloudellisen tilanteen epävakaus, työn suuri kuormittavuus ja sitovuus, jatkajakysymykset sekä arkuus kehitysaskelten ottamiseen mm. investointien muodossa.

ProAgrian mukaan lähivuosina on edessä radikaali tilamäärien vähentyminen. Monet maitotilat ovat jääneet tilaan, jossa tilan kehittäminen on hidastunut tai sitä on lykätty liian pitkään. Nyt tarvitaan uudenlaisia toimenpiteitä potentiaalisissa maitotilayrityksissä vallitsevan epävarmuuden kääntämiseksi kehitysaskelten suuntaan. Hankkeen kohderyhmätilat ovat hyvin hoidettuja ja toimivia maitotiloja, joilla on kaikki edellytykset ottaa kehitysaskelia. Kehitysuran avulla varmistetaan se, että pienimmätkin kehitysideat konkretisoituvat, joko investoinniksi tai muuksi toimenpiteeksi. Tilakohtaisten tulevaisuuden suunnitelmien on oltava ennen kaikkea tilan itsensä näköisiä ja kokoisia. Kehitysuralla kirjaimellisesti muodostetaan yhtenäinen suunnitelma tilan kehittymisen edellytysten ja vaatimusten kautta. Samalla luodaan kehitysuraa tukeva palvelumalli.

Hanke maitotilojen kehittämiseksi ja investointien vauhdittamiseksi Pohjois-Savossa

– Onnistuessaan hanke tuo uutta nostetta ja kehitysnäkymiä tavallisille tiloille Pohjois-Savossa ja koko Itä-Suomessa, kertoo Perttu Kattainen ProAgria Pohjois-Savosta. Asia on merkittävä, sillä esimerkiksi kaupalliset toimijat keskittyvät aktiivisimpien ja suurimpien maitotilojen palveluihin. Tavallisten tilojen merkitys on kuitenkin erittäin tärkeä kokonaisuutena, Kattainen päättää. Maidontuotannon jatkuvuudella on merkitystä myös jalostavan meijeriteollisuuden pysyvyyteen Itä-Suomessa.

OLVI-säätiö näkee, että hankkeella on suuri merkitys maaseudun autioitumisen ehkäisemisen ja elinvoiman lisäämisen näkökulmasta Pohjois-Savossa. Maidontuotanto tukee lisäksi maaseudun perusinfraa mm. tiestöä ja vesihuoltoa sekä luo elinmahdollisuuksia muille elinkeinoille kuten urakointi, lomituspalvelut, kuljetukset ja kauppa. On hienoa kanavoida säätiön tuki maatalouden kehittämiseen ProAgria Pohjois-Savo ry:n kautta, sillä yhdistyksellä on kokemusta laajojen asiantuntija- ja neuvontapalvelujen tuottamisesta maitotiloille, toteaa OLVI-säätiön asiamies Mervi Toivainen. Kehityspolulle lähtevien tilojen tulee hyödyntää innovatiivisesti toimintaympäristön monipuolisuutta esimerkiksi kalastus-, metsästys- ja erämatkailu sekä luonto-, hyvinvointi- ja maaseutumatkailun näkökulmasta.

ProAgrioiden maakunnittain verkottunut toiminta sekä Osuuskunta ItäMaidon koko Itä-Suomen laajuinen toiminta-alue mahdollistaa tiiviin yhteistyön muiden vastaavien hankkeiden kanssa. Viime vuosina toteutuneita yhteistyömalleja on ollut esimerkiksi yhteiset Navettarasti -tapahtumat kehittyvien maitotilojen tueksi.

ItäMaito on sitoutunut rahoittamaan kehityshankkeen 10 000 euron yksityisrahoitusosuutta. ItäMaito rahoittaa vastaavia hankkeita myös muissa maakunnissa Itä-Suomessa ja tätä kautta tukee hankkeita reilusti yli 100 000 euron panoksella.

Lisätietoja:

Perttu Kattainen
ProAgria Pohjois-Savo
043 825 4983

Mervi Toivainen
OLVI-säätiö
050 5484384

Kuva: ProAgria

 

Share

Related: Tiedotteet


Lasten kivunhoitoon kehitetään uusia lääkkeettömiä ja perhettä tukevia menetelmiä säätiötuella

20.6.2024

Moni kipua kokeva lapsipotilas hyötyy esimerkiksi taideterapiasta. Palliatiivisessa ja saattohoidossa voidaan tukea sairastavia lapsia kotioloissa. OLVI-säätiö on tukenut useita lapsipotilaiden hoitoa kehittäviä ja…

Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot

11.6.2024

OLVI-säätiön rahoittamassa Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden toteuttamassa kolmevuotisessa projektissa selvitettiin millaiset ovat nykyisen Ylä-Savon alueen taloudellisen ja sosiaalisen…

OLVI-säätiö tukee Kummien kanssa hanketta lapsen elämänlaadun parantamiseksi palliatiivisessa hoidossa ja pitkittyneen kivun hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

17.4.2024

25 % lapsista ja nuorista kokee jossakin vaiheessa lapsuuttaan yli 3 kuukautta jatkunutta kipua. Lasten pitkittynyt kipu onkin ollut viime vuosina enenevissä määrin tunnistettavissa merkittäväksi terveysongelmaksi.…

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

2.3.2024

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti…

Lasten ja nuorten yliopiston Tiedeleirit

2.3.2024

Snellman EDUn Lasten ja nuorten yliopistossa tutustutaan tiedemaailmaan ja tutkimuksen tekoon toiminnallisen tekemisen ja hauskan oppimisen kautta. Tiedeleirien merkittävä mahdollistaja on OLVI-säätiö.

OLVI-säätiö vahvistamassa luontaisia hiilinieluja

16.1.2024

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja tärkein luonnonvaramme. Hyvin hoidettu metsä toimii merkittävässä roolissa hiilinieluna ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän…